دیکشنری تصویری بر روی کلمات انگلیسی کلیک نمایید


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Adjectivesصفات
Adverbsقیدها
Astronomyنجوم
Bathroomحمام
Beachساحل
Birdsپرنده
Birthdayتولد
The Bodyبدن
Buildingsساختمان

Campingاردو
Cityشهر
Clothingلباس
Colorsرنگ
Containersظرف
Devicesوسایل
Farmمزرعه
Firehouse
Flowersگل
Foodغذا

Furnitureمبلمان
Geologyزمین
Houseخانه
Locationمکان
Mail
Mathریاضی
Measurement
Moneyپول
Music

Peopleمردم
Pets
Prepositions
Plantsگیاه
Punctuationنقطه گذاری
Schoolمدرسه
Seaدریا
Shapesاشکال
Sportsورزش

Storytime
Time
Toolsابزار
Toysاسباب بازی
Verbsافعال
Vehiclesوسایل نقلیه
Weatherهوا
Winterزمستان
Wordsکلمات


برچست ها : ,