آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس 7

نظرات 5

Lesson 7درس هفت

My Addressآدرس من

omid
:Ali’s not well. I’m going to visit him today.علی حالش خوب نیست. من قصد دارم امروز او را ببینید.
Are you coming with me?آیا شما با من میای؟
Hossein: What time are you going?حسین: چه زمان می خواهید بروید؟
Omid: Around 5 in the afternoon.امید: در حدود 5 بعد از ظهر.
Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address?حسین: من مطمئن نیستم که بتوانم بیایم، اما من سعی خواهم کرد. آدرسش  چیست؟
Omid: 5 Azadi Street.امید: پلاک5 خیابان آزادی.
Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144.با من تماس بگیرید قبل از اینکه بری. شماره تلفن من 586-2144 است.
Omid: OK, byeامید: OK، خداحافظ


Practice 1-Talking about your addressتمرین1-صحبت کردن در مورد آدرس

What’s your address?آدرس شما چیست
Where do you live?کجا زندگی میکنید
What’s his address?آدرس اون اقا چیست
What’s her address?آدرس اون خانم چیست
What’s their address?آدرس آنها چیست


15 Shahid Hakim Street, Manzarieh.منظریه-خیابان شهید حکیم پلاک15
24 Laleh Street, Sa’dieh.سعدیه-خیابان لاله پلاک24
39 Kargar Street, Baharestan.بهارستان-خیابان کارگر پلاک39
67 Mahan Street.خیابان ماهان پلاک67
81 Farnam Street.خیابان فرنام پلاک81


Practice 2-Talking about your telephone numberتمرین2-صحبت کردن درباره شماره تلفن

What’s your telephone number?شماره تلفن شما چیست
What’s Ali’s home number?شماره تلفن خانه علی چنده
What’s his mobile phone number?شماره تلفن موبایل اون-آقا- چنده
What’s her office phone number?شماره تلفن محل کار او-خانم-چنده
What’s their telephone number?شماره تلفن اونها چنده


Practice 3-Telling the timeگفتن ساعت و زمان

What time is it?ساعت چند است
What time are you going?چه ساعتی می روید
What time is he going?چه ساعتی او -مرد-می رود
What time is she coming back?چه ساعتی او-خانم-برمی گردد
What time are they leaving?
چه ساعتی اونها می روند-ترک می کنند


10 (O’clock).ساعت10
At 5:45 in the afternoon/p.m.ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر
8: 20 in the morning/a.m.در ساعت هشت و بیست دقیقه صبح
7:15 in the evening/p.m.در ساعت هفت و ربع شب
At 9:30
در ساعت نه و نیم

توجه:از ساعت 12شب به بعد تا ساعت12ظهر می توانیم بگوییمa.m.
توجه:از ساعت 12ظهر به بعد تا ساعت12شب می توانیم بگوییمp.m.
برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 3421
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس8

نظرات 0


درس هشتم
قيود حالت

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره قيد حالت مي باشد. نكات آن به ترتيب زير مي باشد.

 

  نكات

1 – قيد كلمه اي است كه چگونگي انجام شدن فعل را بيان مي كند. يا بر زبان و يا مكان خاصي دلالت مي كند. شما قبلاً با قيدهاي زمان و مكان مانند yesterday(ديروز) و school (مدرسه) آشنا شديد.
همچنين با قيدهاي تكرار مانند
usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده ايد. در اين درس با قيدهاي حالت آشنا مي شويد.

2 – با اضافه كردن
ly به آخر صفت مي توان قيد حالت را ساخت. به مثال زير توجه كنيد.
Slow آهسته (صفت)
Slow + ly --> slowly به آهستگي (قيد)

Easy آسان (صفت)
Easy + ly --> easily به آساني (قيد)

3 – صفت قبل از اسم مي آيد و اسم را توصيف مي كند.

He is a bad driver.
bad : صفت

قيد معمولاً در پايان جمله مي آيد و چگونگي انجام يافتن فعل را بيان مي كند.

He is a drivers badly. ‌او به طور بدي رانندگي مي كند
badly : قيد

4 – بعضي از صفات براي تبديل شدن به قيد ly نمي گيرند بلكه شكل قيدي آنها با صفت فرق مي كند و بايستي كه از حفظ شوند مانند :
(قيد)
Good --> well(صفت)

5 – شكل قيد بعضي از صفات مانند خود صفت است و
Ly نمي گيرند.
Fast --> fast
Hard --> hard
به مثال زير توجه كنيد.

He is a hard worker. او كارگر سخت كوشي است
He works hard . او سخت كار مي كند
 

 

  تمرين
1 – در جاي خالي كلمات مناسب به كار ببريد.

1. A hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحيح است. Hard صفتي است كه ly نمي گيرد

2 – A fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحيح است . fast صفتي است كه ly نمي گيرد

3 – A carefull driver drives …………..

پاسخ : carefully صحيح است. با اضافه كردن ly به carfull قيد حالت ساخته مي شود  

 

  2- پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1- she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull)

پاسخ : carefully صحيح است. چون در اينجا به قيد حالت نياز داريم

2 – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ‌: fast صحيح است چون در اينجا به صفت احتياج داريم. Fast هم مي تواند صفت باشد هم قيد

3 – Mina is a …………student . she speaks English. Well (well – good – bad)

پاسخ : good صحيح است چون قبل از اسم احتياج به صفت داريم كه اسم را توصيف كند.

4 – I am ai fast runner.I run ………( carefull – fast – quick)

پاسخ : fast صحيح است. چون بعد از فعل احتياج به قيد حالت داريم كه چگونگي انجام فعل را بيان كند.

5 – They learn English………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحيح است . چون درا ينجا به قيد نياز داريم  
برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 1651
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه هفتم درس 6

نظرات 9

Lesson 6درس 6
My Houseخونه من

Farid: Mom, where are you?مامان کجایی
Mom: I’m in the kitchen.تو آشپزخونه ام
Farid: Hello. Where’s Dad?سلام.بابا کجاست
Mom: In the garage.تو پارکینگه
Farid: What’s he doing? I’m so hungry.چکار میکنه؟من خیلی گرسنمه
Mom: OK, wash your hands and come for lunch.باشه،دستات رو بشور و بیا ناهار بخور
I’ll call Dad; he’s fixing the car.من بابات رو صدا می زنم
Farid: OK.باشه-بسیار خوبPractice 1-Talking about where people are
تمرین1-صحبت کردن درمورد جایی که مردم هستند

Where are you?کجا هستی
Where is he?او (مرد)کجاست
Where is she?او (زن)کجاست
Where are they?آنها کجا هستند

I’m in the bedroom.تو اتاق خوابم
He’s in the living room.اون(مرد)تو اتاق پذیرایی است
She is in her office.اون(زن)تو اداره اش است
They’re in the garage
.داخل پارکینگ هستنPractice 2-Talking about what people are doingتمرین2-صحبت کردن در مورد آنچه مردم دارند انجام می دهند

What are you doing?دارید چکار می کنید
What is he doing?او(مرد)دارد چکار می کند
What is she doing?او-زن-دارد چکار میکند
What are they doing?
آنها دارند چکار می کنند

I’m cooking.دارم غذا درست می کنم
He’s watching TV.او(مرد) دارد تلویزیون تماشا می کند
She’s reading a book.او(زن) دارد کتاب می خواند
They’re playing football.
آنها دارند فوتبال بازی می کنند


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 4199
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس 7

نظرات 0

گرامر درس7

درس هفتم
افعال كمكي
can, should, may

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره استفاده از افعال كمكي can, should, may مي باشد . نكات آن به ترتيب زير مي باشد

 

  نكات

1 – فعل هاي can, should, may از افعال كمكي هستند. معناي اين افعال به شرح زير مي باشد.
Can : توانستن و امكان داشتن
Should : بايد و بايستن
May : ممكن بودن و اجازه داشتن  


2 – براي منفي كردن از not بعد از فعل can,should, may استفاده مي شود.توجه:برای منفی کردن بعد ازcanوshouldمی توانیم ازn'tنیز استفاده کنیم ولی بعد ازmayنمی توانیم ازn'tاستفاده کنیم فقط باید ازnotاستفاده کنیم

She can read English well.
او مي تواند انگليسي را خوب بخواند
سوالی کردن:برای سوالی کردن فعل کمکی رادراول جمله می نویسیم
Can she read English well? (سؤالي)
آيا او مي تواند انگليسي را خوب بخواند؟
 

 نکته: بعد از فعل های کمکیcan,may,shouldفعل اصلی به صورت ساده نوشته می شود

  تمرين
1 – پاسخ كوتاه و كامل دهيد.

1 – May I use your notebook?
Yes, you may. You may use my notebook. (پاسخ)

فعل may يك فعلي كمكي است. معناي آن اجازه داشتن و ممكن بودن است. بعد از May فعل اصلي به صورت ساده مي آيد ( مصدر بدون to)

2 – Can she speak English?
No, she can't . she can't speak English.

پاسخ : فعل can يك فعل كمكي است. معناي آن توانستن مي باشد. بعد از can فعل اصلي به صورت ساده مي آيد (مصدر بدون to)

3 – Should he do his homework before 10.
Yes . he should do his homework before 10.

پاسخ : فعل should يك فعل كمكي است . معناي آن بايد يا بايستن مي باشد. بعد از should فعل اصلي به صورت ساده (مصدر بدون to) مي آيد.  

 

  2- در جاي خالي از افعال كمكي can, may, should استفاده كنيد.

1- You ……….go to school today because you are sick.
Should not يا may not يا can not : پاسخ

2- ……. I leave the class? Yes, but you…….. come back soon.
پاسخ : may , should

3 - ……….I go to bed late? No, you …..go early.
پاسخ : may و should
  


برچست ها : ,,
تعداد بازدید : 1759
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس 5

نظرات 0

آموزش گرامر درس پنجم

درس پنجم
گذشته ساده افعال بي قاعده

گرامر يا دستور زبان اين درس ادامه گرامر درس قبل مي باشد. در اين درس شما با فعل هاي بي قاعده آشنا مي شويد.

 

  نكات

1 – افعالي كه با اضافه كردن ed يا d به آخرشان تبديل به زمان گذشته مي شوند. افعال باقاعده ناميده مي شوند مانند play, watch و ....

2 – بعضي از افعال براي تبديل شدن به زمان گذشته
ed نمي گيرند بلكه خودشان شكل خاصي دارند و بايستي از حفظ شوند. اين افعال را افعال بي قاعده مي نامند. مانند حال ساده --> گذشته ساده

go--> went
see--> saw
eat --> ate
have--> had

3 – براي منفي كردن و سؤالي كردن افعال بي قاعده مانند افعال با قاعده از didn’t , did استفاده مي كنيم. توجه كنيد كه هنگام استفاده از فعل كمكي did و didn't بايستي فعل اصلي جمله حتماً به حالت اول خودش برگردد. به مثال زير توجه كنيد.

He goes to school everyday. (حال ساده)
او هر روز به مدرسه مي رود.

He went to school yesterday. (گذشته ساده)
او ديروز به مدرسه رفت.

He didn't to to school yesterday. (گذشته ساده منفي شده)
او ديروز به مدرسه نرفت.

Did He go to school yesterday? (گذشته ساده سؤالي شده)
آيا او ديروز به مدرسه رفت؟

 

  تمرين
1 – پاسخ كامل دهيد:

1 – Did you go to library last week?
Yes, I went to libreary last week. (پاسخ)

فعل go از افعال بي قاعده است. گذشته آن went‌مي باشد.

2. Did Ali buy a story book yesterday?
Yes , He bought a story book yesterday.(پاسخ)

فعل buy از افعال بي قاعده است. گذشته آن bought مي باشد.

3. Did you see Alies father last night?
No, I didn't see Ali's father last night.(پاسخ)

فعل see از افعال بي قاعده است. گذشته آن saw مي باشد. اما در اينجا چون پاسخ منفي است از شكل اول فعل يعني see استفاده شده است.

4. Did she do her homework last night?
No, she didn't do her homework last night.

پاسخ : فعل اصلي اين جمله do به معناي انجام دادن مي باشد. گذشته do مي شود did، اما در اين جمله چون پاسخ به No داده شده ( پاسخ منفي است) فعل اصلي do، به شكل اول خودش يعني همان do آورده شده است.  

  نكته : افعال بي قاعده در انگليسي حدود 200 عدد مي باشند كه حدود 40 تاي آن مربوط به كلاس سوم راهنمايي مي باشد و در صفحه 80 كتاب درسي آورده شده است.


برچست ها : ,,
تعداد بازدید : 988
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس 4

نظرات 0

آموزش گرامر درس چهارم

درس چهارم
زمان گذشته ساده

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره زمان گذشته ساده است كه نكات آن در زير آورده شده است.
1. زمان گذشته به عملي اشاره مي كند كه در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگليسي با افزودن
ed به آخر فعل ساخته مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد.

1) I play football every day. (زمان حال ساده )
من هر روز فوتبال بازي مي كنم

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم

2) They watch T.V every night. (زمان حال ساده)
آنها هر شب تلويزيون تماشا مي كنند

They watched T.V last might. (زمان گذشته ساده)
آنها ديشب تلويزيون تماشا كردند

2 – اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اينصورت براي ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه مي شود مثلاً

Live --> lived
Close --> closed
Arrive --> arrived

3 – بعضي از افعال هنگام افزودن ed املاء شان عوض مي شود. مانند :

Study --> studied

4 - جمله هايي كه مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قيدهاي زمان گذشته همراهند . شما با قيدهاي زمان زير آشنا هستيد

Yesterday : ‌ديروز
Last night : ديشب
Last week : هفته گذشته
Two days a go : ‌دو روز قبل يا دو روز پيش
(last به معناي گذشته و ago به معناي قبل مي باشد)

5 - براي منفي كردن زمان گذشته از كلمه did not استفاده مي شود و فعل به صورت اول خودش برمي گردد.

I played football yesterday . (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفي شده)
من ديروز فوتبال بازي نكردم

به جاي did not مي توان از مخفف آن didn't هم استفاده كرد.

I didn’t play football yesterday.

6 – براي سؤالي كردن زمان گذشته از فعل كمكي did كه گذشته do است استفاده مي شود. فعل did را در ابتداي جمله استفاده مي كنيم و فعل اصلي جمله به صورت اول خودش بر مي گردد.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده )
من ديروز فوتبال بازي كردم

Did I play football yesterday? (زمان گذشته ساده سؤالي شده)
آيا من ديروز فوتبال بازي كردم؟

 

  تمرين :
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد

1. when …………..?
I visited the doctor last week.
پاسخ : when did you visit the doctor?

در هنگام سؤالي كردن از فعل كمكي did استفاده مي شود و فعل اصلي جمله (visited) به حالت اول خودش برمي گردد.

2 . Where………………?
We went to shiraz last summer.
پاسخ: where did you go last summer?

مانند مثال بالا از فعل كمكي did استفاده كرده ايم و فعل اصلي جمله (went) به حالت اول خودش (go) بر مي گردد.

3. …………..?
Yes , I bought a nes shirt .

پاسخ : Did you buy a new shirt?

از فعل كمكي did براي سؤال كردن استفاده مي كنيم و فعل اصلي جمله (bought) به حالت اول خودش (buy) بر مي گردد.

4. ……………..?
No, she didn't give me the dictionary.
پاسخ : Did she give the dictionary?

براي سؤال ساختن از did در اول جمله استفاده مي شود و فعل به صورت ساده استفاده مي شود.

 

 

  2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1. He ……some cheese yesterday morning.(get – got – gets)

پاسخ : got صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) مي باشد. got گذشته get‌است.

2. Mina helped her mother ………(last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است بايد قيد زمان گذشته به كار ببريم.

3. Ali …….his homework at school yesterday.(did-does- don't)

پاسخ : did صحيح است چون در جمله قيد زمان گذشته yesterday استفاده شده است. Did در اينجا فعل اصلي جمله و گذشته do مي باشد.  


برچست ها : ,,
تعداد بازدید : 1649
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس 3

نظرات 0

آموزش گرامر درس سوم

درس سوم
How much , How many

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از How much و How many مي باشد و نكات آن عبارتند از :

 

  نكات

1 – كلمه How much به معناي «چه مقدار» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چقدر » يا «چه مقدار» از اين كلمه استفاده مي كنيم. How much براي پرسيدن مقدار اشياء غيرقابل شمارش و يا براي پرسيدن قيمت چيزي است. بعضي از اشياء غير قابل شمارش عبارتند از پول، نان، برنج‌، آب و شير .......به مثال هاي زير توجه كنيد.

How much money do you have? شما چقدر پول داري ؟

How much milk does he want ? او چقدر شير مي خواهد ؟

2 – كلمه How many به معناي «چه تعداد» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چندتا» يا «چند عدد» يا «چه تعداد» از اين كلمه استفاده مي كنيم. How many براي پرسيدن تعداد اشياء قابل شمارش به كار مي رود مانند كتاب، دانش آموز، اتوموبيل و غيره . به مثال هاي زير توجه كنيد.

How many buses are there in the street? چند عدد اتوبوس در خيابان وجود دارد؟

How many friends do you have? شما چند تا دوست داريد؟

3 – در پاسخ به How much معمولاً از كلمات alittle- some- a lot of استفاده مي شود و در پاسخ به How many معمولاً از كلمات afew – some- a lot of ‌استفاده مي شود.

4 – با توجه به نكته بالا مي توان گفت كه
some , a lot of هم براي اشياء قابل شمارش و هم براي اشياء غيرقابل شمارش استفاده مي شود. اما a little فقط براي اشياء غير قابل شمارش و a few فقط براي اشياء قابل شمارش به كار مي رود.

5 – با
How much فعل مفرد و با How many فعل جمع به كار برده مي شود. ضمناً بعد از How much اسم به صورت مفرد و بعد از How many اسم به صورت جمع مي آيد. به مثال هاي زير توجه كنيد.

1- How much bread is there in the basket?
There is a little bread in the basket.

2 – How many students are there in the classroom?
There are a few students in the class room
 

 

  تمرين :
1 – جملات زير را با
How much يا How many سؤالي كنيد.

1. There is some meat on the plate.
How much meat is there on the plate?

چون meat غيرقابل شمارش است با How much سؤال مي شود. پس از How much اسم به صورت مفرد
(
meat) و فعل نيز با صيغه مفرد (is) مي آيد.

2. There are many students in the class.
How many students are there in the class?

چون student قابل شمارش است باmany How سؤال مي شود پس از How many اسم به صورت جمع (students) و فعل با صيغه جمع

(are) مي آيد. 

 

  2 – به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1 . How many apples do you see in this picture?
I see two apples in this picture.

پاسخ : apple قابل شمارش است و در عكس دو عدد سيب ديده مي شود.

2. How much mild is there in the glass?
There is a little milk in the glass.

پاسخ : milk غيرقابل شمارش است و در ليوان مقدار كمي شير وجود دارد. مقدار كم براي چيزهاي غيرقابل شمارش با little a بيان مي شود.  

1. Does he have ……..friends in this school?
a) A little
b) much
c) Very much
d) many

پاسخ : d صحيح است چون friend قابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي قابل شمارش به كار برد.

2 - How much money do you need? Just …………..
a) a few
b) a little
c) many
d) very

پاسخ : b صحيح است . چون money غيرقابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي غيرقابل شمارش بكار برد.

3. I see …. eggs and…… rice

on the table.
a) an – a little
b) a few – a
c) a few – a little
d) a little – a few

پاسخ : C صحيح است چون بعد از جاي خالي eggs (تخم مرغ ها) آمده معلوم است چند تخم مرغ روي ميز ديده مي شود نه يكي و براي آن a few (يعني تعداد كمي) درست است. Rice (برنج) غيرقابل شمارش است و براي آن a little(يعني مقدار كمي ) درست است.

4. There are …….books on the table.

a) some
b) much
c) a little
d) little

پاسخ aدرست است چونbookقابل شمارش است


برچست ها : ,,
تعداد بازدید : 1565
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس 2

نظرات 0

آموزش گرامر درس دوم

درس دوم
ضماير مفعولي و قيود تكرار

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از ضماير مفعولي مي باشد و قسمت ديگر آن درباره قيدهاي تكرار مي باشد. نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد.
1 – ضماير مفعولي ضمايري هستند كه در جمله بعد از فعل قرار مي گيرند و نقش مفعولي دارند. شما قبلاً با ضماير فاعلي آشنا شده ايد. درجدول زير ضمير مفعولي مربوط به هر يك از ضماير فاعلي در جلو آن نوشته شده است.

ضمير مفعولي

ضمير فاعلي

به من يا مرا me

من I

به تو يا تو را you

تو  You

به او يا او را him

او(مرد) He

به او يا او را her

او(زن) She

به او يا او را it

او(خنثي) It

به ما يا ما را us

ما We

به شما يا شما را you

شما You

به ايشان يا ايشان را them

ايشان They

به چند مثال توجه كنيد
لطفاً به من يك خودكار بده.

Give me a pen please.
me : ضمير مفعولي

I see him every day : من او را هر روز مي بينم
him : ضمير مفعولي

2 – ضماير مفعولي فقط بعد از فعل هايي مي آيند كه به مفعول احتياج دارند مانند :

See,help,give,ask,buy,eat,want,visit و .....

بعضي از فعل ها به مفعول احتياج ندارند و به تنهايي معناي كاملي دارند مانند go, come و ...

3 – ضماير مفعولي سوم شخص مفرد مانند ضمير فاعلي مذكر و مؤنث و خنثي دارد. براي مردم
him ، براي زن her و براي اشياء It به كار مي رود.

4 – قسمت ديگر گرامر اين درس قيدهاي تكرار هستند. شما در اين درس با چند قيد تكرار مانند زير آشنا مي شويد.

.
Always : هميشه
Usually : معمولاً
Often : اغلب
Never : هرگز
Sometimes : ‌گاهي اوقات

5 – در جمله قيدهاي تكرار بعد از مشتقات فعل
tobe مانند am-is-are-was-were قرار مي گيرند مانند :

She is always late.

يعني «او هميشه دير مي كند» . در اين مثال قيد تكرار always بعد از فعل is كه از مشتقات فعل to be است قرار گرفته است.
6

– همچنين محل قيدهاي تكرار در جمله قبل از فعل اصلي جمله ( بعد از فاعل) مي باشد.
مانند :

She always cames late.
فاعل : She, always : قيد تكرار , cames : فعل اصلي

They often go to bed late. آن ها معمولاً دير به رختخواب مي روند
فاعل : They , often : قيد تكرار , go : فعل اصلي
 

 

  تمرين
1 - جمله هاي زير را با قيد تكرار
usually بازنويسي كنيد.

1. sara gets up early at the morning.
پاسخ: sara usually gets up early at the morning.

قيد تكرار (usually) قبل از فعل اصلي جمله قرار مي گيرد.(بعد از فاعل)

2.sara is at home on Fridays.
پاسخ: Sara is usually at home on Fridays.

قيد تكرار (usually) بعد از مشتقات فعل is) , tobe)در جمله قرار مي گيرد.  

 

  2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1. I usually see (him – he) at school.

پاسخ : him مي باشد چون در اينجا احتياج به يك مفعول داريم. فعل see (ديدن) احتياج به مفعول دارد كه مشخص كند كه چه كس را ديده ام.

2. (They – Them) are good friends.

پاسخ : They مي باشد چون در اينجا نقش فاعل را دارد. them ضمير مفعولي است.

3 – Does (him – he) teach (you – yours) English.

پاسخ : he نقش فاعل و you نقش ضمير مفعولي را دارد

4 – Ahmads sisters has an apple in ( she – her) hand.

پاسخ : ضمير ملكي her به كار مي بريم. چون فاعل Ahmad's sister است كه مؤنث (زن) است. (her در اين جمله ضمير ملكي است نه ضمير مفعولي)

5 – Do you know that girl ? yes I know (she – her)

پاسخ : ضمير مفعولي her به كارمي بريم چون that girl مؤنث (زن) است و مفعول

1- Her son wants and orange. Please give …….an orange . (her – him – he)

پاسخ : him صحيح است . چون her son مذكر (پسر) است

2 – Do you like children? Yes I like …….( himtheir – them)

پاسخ : them صحيح است. چون children جمع است

3 – Do you help your mather at home?Yes I help … (she – her – him)

پاسخ دومی درست است

 


برچست ها : ,,
تعداد بازدید : 1158
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس 1

نظرات 0

آموزش گرامر درس 1

 

 

  درس اول
S مالكيت

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از S مالكيت ، يا آپُستروف S، مي باشد و قسمت ديگر گرامر آن درباره استفاده از of در نسبت دادن شيء به شيء ديگر مي باشد.
نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد.

 

  نكات

1 – هر گاه بخواهيم جسمي يا شيء را به انساني تعلق و مالكيت دهيم، ابتدا يك آپُستروف s يا(s') به آخر اسم انسان اضافه مي كنيم سپس نام شيء مورد نظر را به دنبال‌ آن مي آوريم . مثال :
Sara's book : كتاب سارا
Teacher's pen : خودكار معلم

2 – (
s') يا آپُستروف s مالكيت مخصوص تعلق جسم يا شي به انسان است و براي تعلق دادن شي به شي ديگر هرگز به كار نمي رود.

3 - اگر اسمي كه مي خواهيم شيء را به آن نسبت دهيم به حرف
S ختم شود و يا s جمع به دنبال داشته باشد كافي است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S كه در آخر اسم وجود دارد بياوريم مثل :
Student's books : كتاب هاي دانش آموزان
Girl's dresses: لباس هاي دختران

4 – اگر بخواهيم شيء را به شئي ديگر تعلق و مالكيت دهيم ، كافي است حرف اضافه
of را بين اسم آن دو شي قرار دهيم مثل :

The door of the class : دربِ كلاس

شي تعلق داده شده حرف اضافه

The legs of the table : پايه هاي ميز

5- حرف اضافه of فقط براي تعلق دادن شي به شي ديگر به كار مي رود و براي تعلق دادن شي به انسان ها به كار نمي رود.

6 – نكته ديگر اين درس در مورد استفاده از «صفت» مي باشد. همانطور كه مي دانيد « صفت» كلمه اي است كه مشخص كننده وضعيت يا حالت اسم مي باشد. صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند مانند :

Old man :‌مردِ پير
old: صفت
man : اسم

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت
question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كنند مانند :

The old man is in the room. پير مرد در اتاق است

و يا بعد از فعل to be مانند am-is- are مي‌آيد مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت
This girl is very fat . اين دختر خيلي چاق است
fat : صفت

8- نام رنگ ها خود صفت هستند چون اسم را توصيف مي كنند مانند :

Blue car اتوبوس آبي
Red shoes كفش هاي قرمز

9- بعضي از صفاتي كه شما با آن ها آشنا هستيد عبارتند از :

Tall : بلند , short: كوتاه ,thin: لاغر
Fat : ‌چاق , small : كوچك , large: بزرگ
Old: قديمي , new: جديد , young: جوان
Hard : مشكل , easy: آسان , blue: آبي
Red: قرمز , yellow : زرد , black : سياه
 

 

  تمرين :
1 – با توجه به جملات داده شده ، جملات جديد بسازيد و در آن ها '
s‌يا of به كار ببريد.

1- Ali has a car . It is red.
پاسخ: Ali's car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است براي تعلق دادن car به Ali از 's استفاده مي كنيم.

2- This table has four legs. These are short.
پاسخ:The legs of this table are short.

چون مي خواهيم the legs(بي جان) را به this تعلق دهيم از of استفاده مي كنيم.  

 

  2 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد

1- what colour are these apples? They are ………..
a) red apple
b) apples
c) red
d) red apples

پاسخ : گزينه c صحيح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

2- whose book is ti? This is ……..
a) Amir's
b) Amirs'
c) book of Amir
d) books of Amir

پاسخ : گزينه a صحيح است. چون امير انسان است از 's در آخر اسم آن استفاده مي شود.

3 – Those are the ……..books.
a) boys of
b) boys
c) librarys
d) library of

پاسخ : گزينه b صحيح است . bag انسان است و s' مي گيرد. گزينه هاي ديگر از نظر گرامري پاسخ درستي نمي دهند.  

 

  3 - در تمرين زيرs' يا of به كار ببريد

1. They are my sister ……pens.

پاسخ : s' به كار مي رود چون sister جاندار است.  

 

  4 – در جاي خالي كلمه مناسب به كار ببريد.

1- mina isn't fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولين جاي خالي Of و در دومين جاي خالي 's قرار مي گيرد.

4. Ahmads mother is a nurse …….is a good nurse.

پاسخ : she  
برچست ها : ,,
تعداد بازدید : 932
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه دوم درس 8

نظرات 0

فعلا مطلبی وجود ندارد

فعلا مطلبی وجود ندارد


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 978
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه دوم درس 7

نظرات 0

فعلا مطلبی وجود ندارد

فعلا مطلبی وجود ندارد


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 861
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه دوم درس 6

نظرات 0

فعلا مطلبی وجود ندارد

فعلا مطلبی وجود ندارد


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 775
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه دوم درس 5

نظرات 0

فعلا مطلبی وجود ندارد

فعلا مطلبی وجود ندارد


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 568
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه دوم درس چهارم4

نظرات 0

فعلا مطلبی وجود ندارد

فعلا مطلبی وجود ندارد


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 483
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه دوم درس سوم3

نظرات 0

فعلا مطلبی وجود ندارد

فعلا مطلبی وجود ندارد


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 1154
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه دوم درس 2

نظرات 0

فعلا مطلبی وجود ندارد
فعلا مطلبی وجود ندارد


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 1318
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه دوم درس 1

نظرات 0

اموزش
اموزش
اموزش


برچست ها :
تعداد بازدید : 506
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس پنجم5

نظرات 0

Lesson 5درس پنجم

My Appearanceظاهر من

Father: Is that your English teacher?پدر:اون معلم زبانتونه
Student: No, my English teacher is the tall man. He’s wearing a grey suit.نه معلم زبانم اون مردبلند قده است.کت وشلوار خکستری پوشیده
He’s over there.اونجاست
Father: And which one is your math teacher?و کدوم یکی معلم ریاضی تون است
Student: He’s wearing a blue suit and a white shirt.اون کت شلوار آبی و یک پیرهن سفید
Father: Let’s meet your English teacher first.بیا اول معلم زبانتون را ملاقات کنیم

Practice 1-Talking about appearance (height, clothes, and color)تمرین1-صحبت کردن درمورد ظاهر)قد،لباس،و وزن(

Who is Mr. Davoodi?کدوم آقای داوودی است
Who’s Mrs. Lari?کدوم خانم لاری است
Which one is Laleh?کدوم یکی لاله است
Which one is Reza?
کدوم یکی رضا است

He’s the tall man. He’s wearing a grey suit.اون مرد بلنده است
She’s the tall woman. She’s wearing a black chador.اون زن بلند قده است.اون چادر مشکی پوشیده
She’s the tall girl. She’s wearing a brown scarf.اون دختر بلند قده است.اون روسری قهوه ای پوشیده
He’s the short boy. He’s wearing a white shirt.
اون پسر کوتاهه است.اون یک پیرهن سفید پوشیده

Practice 2-Talking about appearance (age, clothes, and color)تمرین2-صحبت کردن درمورد ظاهر)سن،لباس،و رنگ

Who is Mr. Lotfi?کدوم آقای لطفی است
Who’s Mrs. Danesh?کدوم خانم دانش است
Which one is Dorna?کدوم یکی درنا ست
Which one is your teacher?کدوم یکی معلمتون است

He’s the old man. He’s wearing a green jacket.اون پیره مرده است
She’s the old woman. She’s wearing a brown manteau.اون پیره زنه است.یک مانتو قهوه ای پوشیده
She’s the young girl. She’s wearing a grey scarf.اون دختر جوانه است.اون یک روسری خاکستری پوشیده
He’s the young man. He’s wearing a blue suit.اون مرده جوانه است.اون یک کت و شلوار آبی پوشیدهبرچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 606
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس چهارم4

نظرات 0

Lesson 4درس چهارم

My Familyخانواده من

Student 1: Nice picture! Is that your father?چه عکس زیبایی-پدرتونه
Student 2: Yes, he is.بله پدرمه
Student 1: How old is he?چند سالشه
Student 2: 38.سی و هشت
Student 1: What’s his job?شغلش چیه
Student 2: He’s a mechanic.مکانیکه
Student 1: And your mother? سن و شغل مادرت چیه
Student 2: She’s 35. She is a housewife.سی و پنج سالشه و خانه دارهPractice1- Talking about your family (age)تمرین1-صحبت کردن درموردخانواده(سن)

How old is your father? پدرتون چند سالشه
How old is your mother?مادرتون چند سالشه
How old is your brother?برادرتون چند سالشه
How old is your sister?خواهرتون چند سالشه
How old is your uncle?عمو/دایی تون چند سالشه
How old is your aunt?عمه/خاله تون چند سالشه

He’s 38 (years old).او سی و هشت سالشه
She’s 35 (years old).او سی و پنج سالشه
He’s 14 (years old).اون چهارده سالشه
She’s 8 (years old).اون هشت سالشه
He’s 45 (years old).اون چهل و پنج سالشه
She’s 30 (years old).اون سی سالشه
Practice 2-Talking about your family (job)تمرین2صحبت کردن درمورد خانواده شما(شغل)

What is your father’s job?شغل پدرتون چیه He’s a mechanic.مکانیکه
What is your mother’s job?شغل مادرتون چیه She’s a housewife.خانه داره
What is his uncle’s job? شغل عمو/دایی تون چیهHe’s a doctor.دکتره
What is her aunt’s job?شغل خاله/عمه تون چیه She’s a nurse.اون پرستاره
What is his job?شغل اون مرده چیه He’s a teacher.اون معلمه
What is her job?
شغل اون زنه چیهShe’s a dentist.اون دندان پزشکه


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 1225
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس سوم3

نظرات 0

Lesson 3درس سوم
My Ageسن من

Teacher: Nargess, when is your birthday?معلم:تولدت کی است،نرگس
Nargess: It’s in Mehr.مهر ماه ست
Teacher: Really? How old are you now?واقعاُ؟الان چند سالته
Nargess: I’m 12.دوازده سالمه
Teacher: What about you, Tahereh?طاهره تو چی
Tahereh: My birthday is in ………………تولدم در ماهPractice 1-Talking about your ageتمرین1حرف زدن درمورد سن

How old are you?چند سالته
I’m 12.دوازده
I’m 12 years old.دوازده سالمهPractice 2-Talking about date
تمرین2حرف زدن در مورد ماه تولد

When is your birthday?تولدت کی است
When’s your birthday?تولدت کیه
It’s in Bahman.در ماه بهمن است
In Bahman.بهمن ماه ست


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 1460
print