آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس 7

نظرات 5

Lesson 7درس هفت

My Addressآدرس من

omid
:Ali’s not well. I’m going to visit him today.علی حالش خوب نیست. من قصد دارم امروز او را ببینید.
Are you coming with me?آیا شما با من میای؟
Hossein: What time are you going?حسین: چه زمان می خواهید بروید؟
Omid: Around 5 in the afternoon.امید: در حدود 5 بعد از ظهر.
Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address?حسین: من مطمئن نیستم که بتوانم بیایم، اما من سعی خواهم کرد. آدرسش  چیست؟
Omid: 5 Azadi Street.امید: پلاک5 خیابان آزادی.
Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144.با من تماس بگیرید قبل از اینکه بری. شماره تلفن من 586-2144 است.
Omid: OK, byeامید: OK، خداحافظ


Practice 1-Talking about your addressتمرین1-صحبت کردن در مورد آدرس

What’s your address?آدرس شما چیست
Where do you live?کجا زندگی میکنید
What’s his address?آدرس اون اقا چیست
What’s her address?آدرس اون خانم چیست
What’s their address?آدرس آنها چیست


15 Shahid Hakim Street, Manzarieh.منظریه-خیابان شهید حکیم پلاک15
24 Laleh Street, Sa’dieh.سعدیه-خیابان لاله پلاک24
39 Kargar Street, Baharestan.بهارستان-خیابان کارگر پلاک39
67 Mahan Street.خیابان ماهان پلاک67
81 Farnam Street.خیابان فرنام پلاک81


Practice 2-Talking about your telephone numberتمرین2-صحبت کردن درباره شماره تلفن

What’s your telephone number?شماره تلفن شما چیست
What’s Ali’s home number?شماره تلفن خانه علی چنده
What’s his mobile phone number?شماره تلفن موبایل اون-آقا- چنده
What’s her office phone number?شماره تلفن محل کار او-خانم-چنده
What’s their telephone number?شماره تلفن اونها چنده


Practice 3-Telling the timeگفتن ساعت و زمان

What time is it?ساعت چند است
What time are you going?چه ساعتی می روید
What time is he going?چه ساعتی او -مرد-می رود
What time is she coming back?چه ساعتی او-خانم-برمی گردد
What time are they leaving?
چه ساعتی اونها می روند-ترک می کنند


10 (O’clock).ساعت10
At 5:45 in the afternoon/p.m.ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر
8: 20 in the morning/a.m.در ساعت هشت و بیست دقیقه صبح
7:15 in the evening/p.m.در ساعت هفت و ربع شب
At 9:30
در ساعت نه و نیم

توجه:از ساعت 12شب به بعد تا ساعت12ظهر می توانیم بگوییمa.m.
توجه:از ساعت 12ظهر به بعد تا ساعت12شب می توانیم بگوییمp.m.
برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 3421
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه هفتم درس 6

نظرات 9

Lesson 6درس 6
My Houseخونه من

Farid: Mom, where are you?مامان کجایی
Mom: I’m in the kitchen.تو آشپزخونه ام
Farid: Hello. Where’s Dad?سلام.بابا کجاست
Mom: In the garage.تو پارکینگه
Farid: What’s he doing? I’m so hungry.چکار میکنه؟من خیلی گرسنمه
Mom: OK, wash your hands and come for lunch.باشه،دستات رو بشور و بیا ناهار بخور
I’ll call Dad; he’s fixing the car.من بابات رو صدا می زنم
Farid: OK.باشه-بسیار خوبPractice 1-Talking about where people are
تمرین1-صحبت کردن درمورد جایی که مردم هستند

Where are you?کجا هستی
Where is he?او (مرد)کجاست
Where is she?او (زن)کجاست
Where are they?آنها کجا هستند

I’m in the bedroom.تو اتاق خوابم
He’s in the living room.اون(مرد)تو اتاق پذیرایی است
She is in her office.اون(زن)تو اداره اش است
They’re in the garage
.داخل پارکینگ هستنPractice 2-Talking about what people are doingتمرین2-صحبت کردن در مورد آنچه مردم دارند انجام می دهند

What are you doing?دارید چکار می کنید
What is he doing?او(مرد)دارد چکار می کند
What is she doing?او-زن-دارد چکار میکند
What are they doing?
آنها دارند چکار می کنند

I’m cooking.دارم غذا درست می کنم
He’s watching TV.او(مرد) دارد تلویزیون تماشا می کند
She’s reading a book.او(زن) دارد کتاب می خواند
They’re playing football.
آنها دارند فوتبال بازی می کنند


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 4199
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس پنجم5

نظرات 0

Lesson 5درس پنجم

My Appearanceظاهر من

Father: Is that your English teacher?پدر:اون معلم زبانتونه
Student: No, my English teacher is the tall man. He’s wearing a grey suit.نه معلم زبانم اون مردبلند قده است.کت وشلوار خکستری پوشیده
He’s over there.اونجاست
Father: And which one is your math teacher?و کدوم یکی معلم ریاضی تون است
Student: He’s wearing a blue suit and a white shirt.اون کت شلوار آبی و یک پیرهن سفید
Father: Let’s meet your English teacher first.بیا اول معلم زبانتون را ملاقات کنیم

Practice 1-Talking about appearance (height, clothes, and color)تمرین1-صحبت کردن درمورد ظاهر)قد،لباس،و وزن(

Who is Mr. Davoodi?کدوم آقای داوودی است
Who’s Mrs. Lari?کدوم خانم لاری است
Which one is Laleh?کدوم یکی لاله است
Which one is Reza?
کدوم یکی رضا است

He’s the tall man. He’s wearing a grey suit.اون مرد بلنده است
She’s the tall woman. She’s wearing a black chador.اون زن بلند قده است.اون چادر مشکی پوشیده
She’s the tall girl. She’s wearing a brown scarf.اون دختر بلند قده است.اون روسری قهوه ای پوشیده
He’s the short boy. He’s wearing a white shirt.
اون پسر کوتاهه است.اون یک پیرهن سفید پوشیده

Practice 2-Talking about appearance (age, clothes, and color)تمرین2-صحبت کردن درمورد ظاهر)سن،لباس،و رنگ

Who is Mr. Lotfi?کدوم آقای لطفی است
Who’s Mrs. Danesh?کدوم خانم دانش است
Which one is Dorna?کدوم یکی درنا ست
Which one is your teacher?کدوم یکی معلمتون است

He’s the old man. He’s wearing a green jacket.اون پیره مرده است
She’s the old woman. She’s wearing a brown manteau.اون پیره زنه است.یک مانتو قهوه ای پوشیده
She’s the young girl. She’s wearing a grey scarf.اون دختر جوانه است.اون یک روسری خاکستری پوشیده
He’s the young man. He’s wearing a blue suit.اون مرده جوانه است.اون یک کت و شلوار آبی پوشیدهبرچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 606
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس چهارم4

نظرات 0

Lesson 4درس چهارم

My Familyخانواده من

Student 1: Nice picture! Is that your father?چه عکس زیبایی-پدرتونه
Student 2: Yes, he is.بله پدرمه
Student 1: How old is he?چند سالشه
Student 2: 38.سی و هشت
Student 1: What’s his job?شغلش چیه
Student 2: He’s a mechanic.مکانیکه
Student 1: And your mother? سن و شغل مادرت چیه
Student 2: She’s 35. She is a housewife.سی و پنج سالشه و خانه دارهPractice1- Talking about your family (age)تمرین1-صحبت کردن درموردخانواده(سن)

How old is your father? پدرتون چند سالشه
How old is your mother?مادرتون چند سالشه
How old is your brother?برادرتون چند سالشه
How old is your sister?خواهرتون چند سالشه
How old is your uncle?عمو/دایی تون چند سالشه
How old is your aunt?عمه/خاله تون چند سالشه

He’s 38 (years old).او سی و هشت سالشه
She’s 35 (years old).او سی و پنج سالشه
He’s 14 (years old).اون چهارده سالشه
She’s 8 (years old).اون هشت سالشه
He’s 45 (years old).اون چهل و پنج سالشه
She’s 30 (years old).اون سی سالشه
Practice 2-Talking about your family (job)تمرین2صحبت کردن درمورد خانواده شما(شغل)

What is your father’s job?شغل پدرتون چیه He’s a mechanic.مکانیکه
What is your mother’s job?شغل مادرتون چیه She’s a housewife.خانه داره
What is his uncle’s job? شغل عمو/دایی تون چیهHe’s a doctor.دکتره
What is her aunt’s job?شغل خاله/عمه تون چیه She’s a nurse.اون پرستاره
What is his job?شغل اون مرده چیه He’s a teacher.اون معلمه
What is her job?
شغل اون زنه چیهShe’s a dentist.اون دندان پزشکه


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 1225
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس سوم3

نظرات 0

Lesson 3درس سوم
My Ageسن من

Teacher: Nargess, when is your birthday?معلم:تولدت کی است،نرگس
Nargess: It’s in Mehr.مهر ماه ست
Teacher: Really? How old are you now?واقعاُ؟الان چند سالته
Nargess: I’m 12.دوازده سالمه
Teacher: What about you, Tahereh?طاهره تو چی
Tahereh: My birthday is in ………………تولدم در ماهPractice 1-Talking about your ageتمرین1حرف زدن درمورد سن

How old are you?چند سالته
I’m 12.دوازده
I’m 12 years old.دوازده سالمهPractice 2-Talking about date
تمرین2حرف زدن در مورد ماه تولد

When is your birthday?تولدت کی است
When’s your birthday?تولدت کیه
It’s in Bahman.در ماه بهمن است
In Bahman.بهمن ماه ست


برچست ها : ,,,
تعداد بازدید : 1460
print

آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم درس 1

نظرات 1

my nameاسم منMy nameاسم من                                                                 درس اول lesson1

Teacher: Hi, class
معلم:سلام
Students: Hello, Teacher.دانش آموزان:سلام، معلم
Teacher: Thank you, sit down, please. I’m your English teacher.ممنون، لطفا بنشینید.من معلم زبان شما هستم
My name is Ahmad Karimi.اسم من احمد کریمی است
Now, you tell me your names.حالا شما اسماتون را به من بگویید
What’s your name?اسم تو چیه؟
Student 1: My name is Ali Mohammadi.اسم من علی محمدی است
Teacher: How are you, Ali?حالت چطوره علی؟
Student 1: Fine, thank you.خوبم ،متشکرم
Teacher: And what’s your name?و اسم تو چیه؟
Student 2: My name is ......... .اسم من هست.....
Lesson 1
My Name


Practice 1 : Greetingاحوال پرسی.تمرین1
Listen to the examples. Then ask and answer with a classmate/your teacher.به مثال ها گوش دهید.سپس با همکلاسی یا معلمتان تمرین کنید
Hi, Ali.     سلام علی                              Hi, Reza.سلام رضا
Hello, Maryam.  سلام مریم                     Hello, Kimia.سلام کیمیا

How are you? حالت چطور                        Fine, thanks / thank you.خوبم،متشکرمHow are you today?   حالت چطوره امروز؟        Great, thanks.خوبم متشکرم

Good morning.    صبح بخیر               Good morning, Mrs. Azari.صبح بخیر خانم آذری
Good afternoon. عصر بخیر                Good afternoon, Miss Moniri.عصر بخیر خانم منیری
Good morning.     
صبح بخیر             Good morning, Mr. Ahmadi. صبح بخیر آقای احمدی


Practice 2:Introducing Yourselfمعرفی خود

What’s your name?  اسم توچیست                    My name’s Ali.اسم من علی است
                                                          I’m Ali.علی هستم


What’s your first name?  اسم کوچک شما چیه          My first name is Mina.اسم کوچکم میناست
What’s your last nameنام خانوادگی شماچیست         My last name is Karimi.نام خانوادگی من کریمی است


برچست ها : ,,
تعداد بازدید : 1905
print

آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی

نظرات 0

آموزش رنگ ها : جهت دریاف فایل رنگ ها آن را دانلود نمایید فایل بصورت wordمی باشد 

دانلود فایل رنگها
برچست ها : ,,,,
تعداد بازدید : 738
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس دوم

نظرات 0


Lesson 2درس دوم

My Classmates
همکلاسی های من

Ali: Who is that boy?اون پسره کیه؟هو ایز ذَت بوی؟

Parham: That’s Erfan. He’s our new classmate.عرفانه.همکلاسی جدیدمونه-ذَت عرفان.هیز اُر نیوُِِ کلَس میت

Ali: Let’s talk to him. بیا باهاش حرف بزنیم.لتس تاک تو هیم

Parham: Hi, Erfan. This is Ali.سلام عرفان.این علی است.های،عرفان.ذیس علی

Ali: Nice to meet you, Erfan.از دیدنت خوشحال شدم عرفان.نایس تو مییت یو

Erfan: Nice to meet you, too.من هم از ملاقاتت خوشحال شدم.نایس تو مییت یو،تو

Ali: Welcome to our school.به مدرسه ما خوش اومدی.ولکام تو اُر سکول

Erfan: Thank you.متشکرم.ثَنکیوPractice 1-Introducing Othersتمرین1معرفی دیگران

This is my friend Parham.این دوستم پرهام است
This is my classmate Parisa.این همکلاسیم پریسا است
This is my English teacher Mr. Kamali.این آقای کمالی معلم زبانم است
Nice to meet you.از دیدنت خوشحال شدم
Nice to meet you, too.
من هم از ملاقاتتون خوشحال شدمPractice 2-Asking Someone’s Nameپرسیدن اسم شخصی

Who is that boy?- اون پسره کیه
Who is that girl?اون دختره کیه
Who is that man?اون مرده کیه
Who is that woman?
اون زنه کیه

He’s my friend Erfan.اون دوستم عرفان است
She’s my classmate Parisa.اون همکلاسیم پریسا است
He’s my teacher Mr. Karimi.اون معلم من آقای کریمی است
She’s my teacher Miss/Mrs. Bahrami.
اون معلم من خانم بهرامی است


برچست ها : ,
تعداد بازدید : 492
print