گرامر درس7

درس هفتم
افعال كمكي
can, should, may

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره استفاده از افعال كمكي can, should, may مي باشد . نكات آن به ترتيب زير مي باشد

 

  نكات

1 – فعل هاي can, should, may از افعال كمكي هستند. معناي اين افعال به شرح زير مي باشد.
Can : توانستن و امكان داشتن
Should : بايد و بايستن
May : ممكن بودن و اجازه داشتن  


2 – براي منفي كردن از not بعد از فعل can,should, may استفاده مي شود.توجه:برای منفی کردن بعد ازcanوshouldمی توانیم ازn'tنیز استفاده کنیم ولی بعد ازmayنمی توانیم ازn'tاستفاده کنیم فقط باید ازnotاستفاده کنیم

She can read English well.
او مي تواند انگليسي را خوب بخواند
سوالی کردن:برای سوالی کردن فعل کمکی رادراول جمله می نویسیم
Can she read English well? (سؤالي)
آيا او مي تواند انگليسي را خوب بخواند؟
 

 نکته: بعد از فعل های کمکیcan,may,shouldفعل اصلی به صورت ساده نوشته می شود

  تمرين
1 – پاسخ كوتاه و كامل دهيد.

1 – May I use your notebook?
Yes, you may. You may use my notebook. (پاسخ)

فعل may يك فعلي كمكي است. معناي آن اجازه داشتن و ممكن بودن است. بعد از May فعل اصلي به صورت ساده مي آيد ( مصدر بدون to)

2 – Can she speak English?
No, she can't . she can't speak English.

پاسخ : فعل can يك فعل كمكي است. معناي آن توانستن مي باشد. بعد از can فعل اصلي به صورت ساده مي آيد (مصدر بدون to)

3 – Should he do his homework before 10.
Yes . he should do his homework before 10.

پاسخ : فعل should يك فعل كمكي است . معناي آن بايد يا بايستن مي باشد. بعد از should فعل اصلي به صورت ساده (مصدر بدون to) مي آيد.  

 

  2- در جاي خالي از افعال كمكي can, may, should استفاده كنيد.

1- You ……….go to school today because you are sick.
Should not يا may not يا can not : پاسخ

2- ……. I leave the class? Yes, but you…….. come back soon.
پاسخ : may , should

3 - ……….I go to bed late? No, you …..go early.
پاسخ : may و should
  


برچست ها : ,,