درس ششم
زمان گذشته استمراري

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره زمان گذشته استمراري مي باشد.

نكات
1 – زمان گذشته استمراري در مورد عملي صحبت مي كند كه در گذشته براي مدتي انجام مي گرفته است. فرمول اين زمان به صورت زير است:
بقیه جمله+ing+فعل+فاعل
I was studing English in the evening.
2 – فعل هاي was , were فعل هاي كمكي اين زمان هستند. براي منفي كردن و سؤالي كردن از همين افعال كمكي استفاده مي كنيم. به مثال زير توجه كنيد.
She was watching T.V when I came. زمان گذشته استمراري
She wasn\'t watching T.V when I came. گذشته استمراري منفي
Was she watching T.V when I came.

تمرين
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد
1. ?................ what
I was reading a book last night .
What were you reading last night . (پاسخ)
براي سؤال ساختن فعل كمكي was يا were را قبل از فاعل مي گذاريم.
2 – ?................... when
Ali was playing football yesterday afternoon.
When was Ali playing football? (پاسخ)
3 - ………………?
No, I wasn\'t eating lunch at 12 yesterday.
Were you eating lunch at 12 yesterday.

2 – پاسخ كامل دهيد:
1. was Reza fixing his bicycle yesterday morning?
No, He wasn\'t fixing his biycle yesterday morning. (پاسخ)
براي جمله منفي زمان ماضي استمراري از weren\'t , wasn\'t استفاده مي شود.
2 – were you helping your mother yesterday afternoon?
No, I wasn\'t helping my mother yesterday afrternoon


برچست ها : ,