آموزش گرامر درس سوم

درس سوم
How much , How many

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از How much و How many مي باشد و نكات آن عبارتند از :

 

  نكات

1 – كلمه How much به معناي «چه مقدار» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چقدر » يا «چه مقدار» از اين كلمه استفاده مي كنيم. How much براي پرسيدن مقدار اشياء غيرقابل شمارش و يا براي پرسيدن قيمت چيزي است. بعضي از اشياء غير قابل شمارش عبارتند از پول، نان، برنج‌، آب و شير .......به مثال هاي زير توجه كنيد.

How much money do you have? شما چقدر پول داري ؟

How much milk does he want ? او چقدر شير مي خواهد ؟

2 – كلمه How many به معناي «چه تعداد» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چندتا» يا «چند عدد» يا «چه تعداد» از اين كلمه استفاده مي كنيم. How many براي پرسيدن تعداد اشياء قابل شمارش به كار مي رود مانند كتاب، دانش آموز، اتوموبيل و غيره . به مثال هاي زير توجه كنيد.

How many buses are there in the street? چند عدد اتوبوس در خيابان وجود دارد؟

How many friends do you have? شما چند تا دوست داريد؟

3 – در پاسخ به How much معمولاً از كلمات alittle- some- a lot of استفاده مي شود و در پاسخ به How many معمولاً از كلمات afew – some- a lot of ‌استفاده مي شود.

4 – با توجه به نكته بالا مي توان گفت كه
some , a lot of هم براي اشياء قابل شمارش و هم براي اشياء غيرقابل شمارش استفاده مي شود. اما a little فقط براي اشياء غير قابل شمارش و a few فقط براي اشياء قابل شمارش به كار مي رود.

5 – با
How much فعل مفرد و با How many فعل جمع به كار برده مي شود. ضمناً بعد از How much اسم به صورت مفرد و بعد از How many اسم به صورت جمع مي آيد. به مثال هاي زير توجه كنيد.

1- How much bread is there in the basket?
There is a little bread in the basket.

2 – How many students are there in the classroom?
There are a few students in the class room
 

 

  تمرين :
1 – جملات زير را با
How much يا How many سؤالي كنيد.

1. There is some meat on the plate.
How much meat is there on the plate?

چون meat غيرقابل شمارش است با How much سؤال مي شود. پس از How much اسم به صورت مفرد
(
meat) و فعل نيز با صيغه مفرد (is) مي آيد.

2. There are many students in the class.
How many students are there in the class?

چون student قابل شمارش است باmany How سؤال مي شود پس از How many اسم به صورت جمع (students) و فعل با صيغه جمع

(are) مي آيد. 

 

  2 – به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1 . How many apples do you see in this picture?
I see two apples in this picture.

پاسخ : apple قابل شمارش است و در عكس دو عدد سيب ديده مي شود.

2. How much mild is there in the glass?
There is a little milk in the glass.

پاسخ : milk غيرقابل شمارش است و در ليوان مقدار كمي شير وجود دارد. مقدار كم براي چيزهاي غيرقابل شمارش با little a بيان مي شود.  

1. Does he have ……..friends in this school?
a) A little
b) much
c) Very much
d) many

پاسخ : d صحيح است چون friend قابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي قابل شمارش به كار برد.

2 - How much money do you need? Just …………..
a) a few
b) a little
c) many
d) very

پاسخ : b صحيح است . چون money غيرقابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي غيرقابل شمارش بكار برد.

3. I see …. eggs and…… rice

on the table.
a) an – a little
b) a few – a
c) a few – a little
d) a little – a few

پاسخ : C صحيح است چون بعد از جاي خالي eggs (تخم مرغ ها) آمده معلوم است چند تخم مرغ روي ميز ديده مي شود نه يكي و براي آن a few (يعني تعداد كمي) درست است. Rice (برنج) غيرقابل شمارش است و براي آن a little(يعني مقدار كمي ) درست است.

4. There are …….books on the table.

a) some
b) much
c) a little
d) little

پاسخ aدرست است چونbookقابل شمارش است


برچست ها : ,,